Platobné podmienky

Pri kúpe automobilu sa skladá objednávateľom záloha v prospech nášho účtu 5014990976/0900 alebo do pokladne predávajúceho. Objednávka automobilu sa stáva plne aktívna až po zaplatení zábezpeky:

  • automobil do 33 193,92 € = záloha 5% z ceny vozidla.
  • automobil do 66 387,84 € = záloha 10% z ceny vozidla.
  • automobil nad 66 387,84 € = záloha 20% z ceny vozidla.

Pozor: Platbu na účet vykonávajte iba na základe nami vystavenej plnohodnotnej faktúry. Pri platbe bankovým prevodom nezabudnite zadať variabilný symbol. Ako variabilný symbol môžete zadať aj číslo našej ponuky ktorá je uvedená pri každom vozidle.

Rezervovanie automobilu

Pri rezervovaní automobilu sa skladá záloha v prospech nášho účtu 5014990976/0900 alebo do pokladne predávajúceho podľa vystavenej zálohovej faktúry. Rezervácia vozidla má platnosť 10 dní a je platná až po pripísaní prostriedkov na účet alebo do pokladne predávajúceho.

V prípade, že nedôjde po zložení zálohy ku kúpe vozidla v označenom termíne záloha prepadá v prospech predávajúceho.